Objavljeno: 17. 09. 2018. , A?urirano: 19. 11. 2019.

Potroša?i u Europskoj uniji sve su osvješteniji kad je u pitanju zdravlje i zaštita okoliša te sve ?eš?e biraju proizvode i usluge visoke kvalitete koji zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša. Tako?er, sve je više proizvoda i usluga koji se deklariraju kao „zeleni“, stoga je potroša?ima teško odabrati onaj proizvod ili uslugu kojemu mogu vjerovati.

Svrha je eko-oznaka riješiti nedoumicu prepoznavanja onih proizvoda koji su stvarno „zeleni“ budu?i da je njezin primarni cilj pru?iti potroša?ima informaciju kako odre?eni proizvod udovoljava visokim standardima zaštite okoliša, odnosno informaciju da proizvo?a? navedenog proizvoda pri proizvodnji takvog proizvoda poštuje visoke standarde zaštite okoliša koji su iznad propisanih zakonodavnim okvirom. Neke su oznake samodeklarativne, neke primjenjive na odre?enu skupinu proizvoda, a neke razmatraju samo pojedini utjecaj na okoliš.

EU Ecolabel pripada u skupinu eko-oznaka koja je dobrovoljna, obuhva?a razli?ita okolišna mjerila u ?ivotnom ciklusu proizvoda ili usluge i što je najva?nije, ima neovisan sustav kvalificirane procjene/verifikacije od tre?e strane. Da bi proizvod ili usluga mogli nositi oznaku EU Ecolabel, moraju zadovoljiti strogi skup mjerila. Mjerila se temelje na stru?nim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom ?ivotnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i dokad postane otpad). Mjerila su specifi?na za konkretnu skupinu proizvoda odnosno usluga i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najva?niji i na koji se mo?e utjecati.

EU Ecolabel stoga predstavlja pouzdanu oznaku Europske komisije i tijela dr?avnih vlasti u dr?avama ?lanicama EU, uklju?uju?i i Island, Norvešku, Švicarsku i Tursku. U primjeni je od 1992. godine te prema podacima Europske komisije iz rujna 2018. godina, na europskom tr?ištu postoji više od 72.200 proizvoda i usluga koje nose znak EU Ecolabel.

Dobivanjem oznake EU Ecolabel proizvo?a?i i pru?atelji usluga podi?u svoju konkurentnost u zemlji i inozemstvu, a posebice na europskom tr?ištu, otvaraju im se nova tr?išta te olakšava sudjelovanje u postupcima zelene javne nabave i u zemlji i u inozemstvu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站