Vrijeme odr?avanja: 18.02.2020.

Objavljeno: 10. 02. 2020. , A?urirano: 11. 02. 2020.

Pozivamo vas na besplatnu edukaciju o elektroni?kom potpisu koja ?e se odr?ati u utorak18. velja?e, od 11 do 13 sati u ?upanijskoj komori Virovitica, na adresi Trg kralja Tomislava 6. Edukaciju ?e odr?ati stru?njaci Financijske agencije.

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim subjektima koji ?ele uvesti elektroni?ki potpis u svoje poslovanje ili primaju elektroni?ki potpisanu dokumentaciju te trebaju provjeru potpisa. 

Edukacija je usmjerena na cjelokupan proces primjene i provjere elektroni?kog potpisa na elektroni?ki potpisanim dokumentima. Tijekom edukacije sudionici ?e biti upoznati sa svakim bitnim segmentom navedenog podru?ja, digitalnim certifikatima koji su potrebni za izradu pravno valjanog elektroni?kog potpisa, formatima elektroni?kog potpisa, vremenskim ?igom te na?inima validacije elektroni?ki potpisanog dokumenta. Sudionici ?e imati prilike postaviti konkretna pitanja o elektroni?kom potpisu te raspravljati o vlastitim potrebama i mogu?nostima primjene e-poslovanja. 

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno se prijaviti online prijavom u nastavku ovog teksta najkasnije do ponedjeljka, 17. velja?e, u 15.30.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站