Objavljeno: 10. 05. 2020. , A?urirano: 11. 05. 2020.

Radi sprje?avanja širenja infekcije tijekom boravka u zoološkim vrtovima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode potrebno je osigurati fizi?ki razmak me?u posjetiteljima te izme?u posjetitelja i zaposlenika te se pridr?avati sljede?ih mjera:

15 posjetitelja na 100 m² u unutarnjem prostoru zoološkog vrta. Maksimalan broj posjetitelja koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenom dijelu prostora u zoološkom vrtu ovisi o neto površini. Najve?i broj posjetitelja koji mo?e istovremeno boraviti u zoološkom vrtu u unutarnjem prostoru je neto površina u ?etvornim metrima podijeljena sa 7, što je 15 posjetitelja na 100 m² neto površine. Ako je teško odrediti neto površinu, mo?e se najve?i broj posjetitelja koji istovremeno smiju biti u zoološkom vrtu izra?unati tako da se bruto površina podijeli s 15. Nakon što u?e maksimalno dopušten broj posjetitelja, daljnji su ulasci mogu?i tek kad netko od posjetitelja izi?e, tj. na jednog koji izi?e, jedan mo?e u?i. U parkovima prirode i nacionalnim parkovima nema ograni?enja za broj posjetitelja.

Ograni?en broj ulaznica i odr?avanje fizi?ke distance. Ograni?enje broja posjetitelja mo?e se posti?i tako da se na raspolaganje stavi onaj broj ulaznica koji odgovara najve?em broju posjetitelja koji mogu istodobno biti u zoološkom vrtu te da se ulazak regulira tako da sljede?i posjetitelj mo?e u?i tek kad netko iz prethodne skupine posjetitelja napusti prostor zoološkog vrta. Tijekom boravka u zoološkom vrtu posjetitelji se moraju pridr?avati mjere fizi?ke udaljenosti od 1,5 m u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o ?lanovima iste obitelji ili skupine.

Posebna pravila za nacionalne parkove i parkove prirode. U nacionalnim parkovima i parkovima prirode preporu?uje se da posjetitelji odr?avaju fizi?ki razmak od 1,5 m tijekom boravka ako je mogu?e, izuzev ako se radi o ?lanovima iste obitelji kada nije potrebno da ?lanovi iste obitelji ili iste skupine odr?avaju razmak od 1,5 m tijekom boravka na otvorenom.

Maske za lice i fizi?ka distanca za osoblje u kontaktu s kupcima. Prodajno i uslu?no osoblje i vodi?i u zatvorenim prostorima, koji dolaze u kontakt licem u lice s kupcima du?ni su nositi maske za lice i pridr?avati se mjera fizi?kog distanciranja. Pri interakciji s kupcem/posjetiteljem osoblje treba koristiti masku za lice koja obavezno prekriva i nos i usta. Svima treba stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim ?e redovito dezinficirati ruke. Ako je mogu?e, treba osigurati razmak od minimalno 1,5 m izme?u poslu?itelja ili blagajnika i kupca pri izdavanju robe i pla?anja robe. Izme?u naplate i poslu?ivanja, zaposlenik mora dezinficirati ruke. Preporu?uje se, ako je mogu?e, da se ugradi zaštitna pregrada na mjestu poslu?ivanja odnosno na blagajni, koja ?e fizi?ki odvojiti blagajnika od kupca. Ako ju je potrebno postaviti, pregrada mora biti napravljena od materijala otpornog na dezinficijense. Treba poticati beskontaktno pla?anje bankovnim karticama.

Minimalni kontakt me?u djelatnicima razli?itih smjena. Ako je mogu?e, treba organizirati rad dvokratno tako da izme?u prve i druge smjene bude barem jedan sat pauze, što ?e se iskoristiti za ?iš?enje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog ?iš?enja. Površine se dezinficiraju brisanjem dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje.

Higijena ruku i dezinfekcija dodirnih površina. Potrebno je osigurati dezinfekcijsko sredstvo za ruke kupaca i obavijesti za kupce te kontinuirano provoditi dezinfekciju površina koje se ?esto diraju. Na ulazu u trgovinu ili drugi objekt unutar zoološkog vrta, nacionalnog parka ili parka prirode treba kupcima biti osiguran dozator s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i jasno istaknuta obavijest o obvezi dezinfekcije ruku pri ulasku. Tako?er, na ulazu treba biti jasno istaknuta obavijest o obvezi odr?avanja razmaka od minimalno 1,5 m me?u kupcima te izme?u kupaca i osoblja. Kvake i rukohvate na vratima te površine, rukohvata i rubove vrata na hladnjacima i ostale površine za koje se uo?i da ih kupci ?esto dodiruju treba kontinuirano brisati dezinficijensom koji ima virucidno djelovanje.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature osoblja. Osoblje treba svakodnevno, prije dolaska na posao, nadzirati svoje zdravstveno stanje mjerenjem vlastite tjelesne temperature. Ako je ona u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osje?a bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadre?enom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi lije?niku obiteljske medicine.

Ograni?en broj posjetitelja u restoranima i kafi?ima. Broj posjetitelja u restoranima i kafi?ima smještenim u unutarnjem prostoru nacionalnog parka ili parka prirode ili zoološkog vrta potrebno je ograni?iti tako da se poštuje fizi?ki razmak od najmanje 1,5 m me?u posjetiteljima i pri naru?ivanju i pri sjedenju.

Trgovine i ugostiteljski objekti. Navedeni objekti u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zoološkim vrtovima trebaju raditi u skladu s odlukama Sto?era civilne zaštite i postoje?im preporukama za te djelatnosti izvan trgova?kog centra. Upute za rad trgovina dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-spre?avanje-infekcije-u-trgovinama-koje-zapo?inju-s-radom-u-okviru-postupnog-ubla?avanja-restrikcija-vezanih-za-COVID-19.pdf. Upute za ugostiteljske objekte dostupne su na mre?noj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-ugostiteljskih-objekata-1.pdf

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站