Vrijeme odr?avanja: 30.01.2020. - 24.04.2020.

Objavljeno: 20. 01. 2020. , A?urirano: 16. 03. 2020.

Radi prevencije širenja koronavirusa, doga?aj se odga?a do daljnjega. Informacije o koronavirusu pratite OVDJE.

Obavještavamo vas da i u 2020. godini nastavljamo sa ciklusom dvodnevnih edukacija za nositelje i organizatore turisti?kih sadr?aja u prirodi, u organizaciji Hrvatske gorske slu?be spašavanja (HGSS) i Hrvatske gospodarske komore (HGK). Prijave na edukacije mogu?e su putem online prijavnica u nastavku stranice.

Podsje?amo da prema Zakonu o pru?anju usluga u turizmu (NN 130/17) od 3. prosinca 2019. godine sve tvrtke/obrti i ostale pravne i fizi?ke osobe koje pru?aju turisti?ke usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju anga?irati ili imati zaposlenu osobu s odgovaraju?im doma?im ili stranim uvjerenjem, odnosno certifikatom kojim se utvr?uje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti. 

Uvjerenje koje se dobiva završetkom ove edukacije jedno je od priznatih uvjerenja/certifikata za obavljanje aktivnosti s popisa aktivnosti koje se smatraju turisti?kim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma. Cjeloviti popis usluga aktivnog i pustolovnog turizma, popis odgovaraju?ih uvjerenja odnosno certifikata i drugih uvjeta mo?ete prona?i na slu?benim stranicama Sektora za turizam HGK.

Registracija polaznika po?inje u 8 sati i 30 minuta, a po?etak je predvi?en u 9 sati.

Molimo vas da se prijavite online prijavnicom (uz svaki grad navedena je pripadaju?a poveznica). 

Cijena za tvrtke ?lanice HGK jest 150 kuna po polazniku, dok je za obrte i druge ne?lanice HGK cijena 300 kuna. Cijena uklju?uje cjelodnevni program predavanja u trajanju od dva dana, završnu provjeru znanja te dobivanje uvjerenja o poha?anju.

Nakon online prijave, molimo vas da uplatite odgovaraju?u kotizaciju bez koje prijava nije valjana, najkasnije dva dana prije odr?avanja edukacije. 

PRIJAVE:

   

 • DUBROVNIK, 19. i 20. o?ujka 2020., Sveu?ilišni kampus (u?ionica 60), Branitelja Dubrovnika 41 (kontakt: Jelena Dikli?, 020 312-097, jdiklic@www.taikochao.com)

  OPIS PLA?ANJA: Edukacija Pustolovni turizam DU
  IBAN: HR1423400091100241295
  MODEL: HR00
  POZIV NA BROJ: 2493730-092-2020

  PRIJAVNICA DUBROVNIK

 

 • ZADAR, 2 i 3. travnja 2020., ?K Zadar, Špire Brusine 16 (kontakt: Marko Jovi?, 023 643-198, mjovic@www.taikochao.com)

  OPIS PLA?ANJA: Edukacija Pustolovni turizam ZD
  IBAN: HR1423400091100241295
  MODEL: HR00
  POZIV NA BROJ: 2493730-252-2020

  PRIJAVNICA ZADAR 

 

 • OSIJEK, 16. i 17. travnja 2020., ?K Osijek, Europske avenije 13 (kontakt: Marija Tapšanji, 031 223-841, mtapsanji@www.taikochao.com)

  OPIS PLA?ANJA: Edukacija Pustolovni turizam OS
  IBAN: HR1423400091100241295
  MODEL: HR00
  POZIV NA BROJ: 2493730-132-2020

  PRIJAVNICA OSIJEK 

 

 • SPLIT, 23. i 24. travnja 2020., ?K Split, Trumbi?eva obala 4 (kontakt: Marin Kova?evi?, 021 321-136, marin.kovacevic@www.taikochao.com)

  OPIS PLA?ANJA: Edukacija Pustolovni turizam ST
  IBAN: HR1423400091100241295
  MODEL: HR00
  POZIV NA BROJ: 2493730-202-2020

  PRIJAVNICA SPLIT

 

U ovoj godini ve? su odr?ane edukacije u Zagrebu, 30. i 31. sije?nja; Šibeniku, 6. i 7. velja?e; Rijeci, 13. i 14. velja?e i Puli, 27. i 28. velja?e.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站