Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 13. 02. 2020.

Hrvatska gospodarska komora ovlašteni je edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i organizira kontinuiranu edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju kako bi ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali u-pisani u Registar HANFA-e. Programi edukacije pripremljeni su u skladu s Pravilnikom o stru?nosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19), a predava?i su renomirani stru?njaci iz djelatnosti osiguranja i financija. Cilj edukacija je ispunjavanje uvjeta stru?nosti iz ?lanka 422. Zakona o osiguranju kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, pove?anje razine financijske pismenosti i zaštite potroša?a. Program edukacije u trajanju od dva dana iznosi 15 sati uz mogu?nost sudjelovanja i na jednom danu.

Edukacije su namijenjene:

  • posrednicima u osiguranju i u reosiguranju
  • zaposlenicima društava za osiguranje i društava za reosiguranje koji su izravno uklju?eni u distribuciju osiguranja odnosno distribuciju reosiguranja
  • ?lanovima uprave koji su odgovorni za distribuciju proizvoda osiguranja
  • zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte i Financijske agencije koji obavljaju poslove distribucije osiguranja
  • nositeljima funkcije za pra?enje i kontrolu distribucije osiguranja.

Ciklus edukacija organizira se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

Do sada je odr?ano 19 edukacija s više od 1.000 sudionika. Izvještaj iz 2019. molimo prona?ite ovdje.

Raspored planiranih edukacija za 2020. godinu mo?ete prona?i u rubrici Prilo?eni dokumenti

Nadolaze?e edukacije: 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站