Vrijeme odr?avanja: 13.01.2020.

Objavljeno: 09. 01. 2020. , A?urirano: 09. 01. 2020.

Klaster proizvo?a?a povr?a Zlatna dolina, uz potporu HGK – ?upanijske komore Po?ega, organizira ciklus besplatnih predavanja za povrtlare. Prvo stru?no predavanje odr?at ?e se u ponedjeljak, 13. sije?nja, u 17 sati u maloj dvorani ?K Po?ega, na adresi Vukovarska 6.

Teme predavanja su novosti iz programa sjemenarstva novih hibrida povr?a i novi na?ini zaštite te gnojidbe povr?a. Povrtlare ?e se tako?er upoznati s na?inima i opremom za navodnjavanje te s novim sredstvima za zaštitu povrtnih kultura protiv štetnika, korova i bolesti.

Sljede?e je predavanje planirano za 20. sije?nja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站