Vrijeme odr?avanja: 18.12.2018.

Objavljeno: 19. 12. 2018. , A?urirano: 21. 12. 2018.

Na 6. sve?anoj i  proširenoj sjednici Gospodarskog vije?a HGK – ?upanijske komore Oto?ac na kojoj su, uz ?lanove Vije?a, bili predstavnici tvrtki i institucija Li?ko-senjske ?upanije, 18. prosinca predstavljena je usluga Digitalna Komora – Gospodarska mre?a te Centar za mirenje pri HGK.

Predsjednik ?upanijske komore Joso Brajkovi? otvorio je sjednicu, a potom je Digitalnu komoru predstavila Sanja Šimi?, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj, koja je nazo?ne upoznala s ovim projektom HGK, njegovima prednostima i velikim mogu?nostima te pozvala gospodarstvenike da slobodno pristupe ovom obliku pru?anja komorskih usluga.

Mirjana Košec, tajnica Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, upoznala je nazo?ne s uslugama Centra za mirenje. Mirenje je alternativni oblik rješavanja sporova koji gospodarstvenicima, ali i drugim pravnim i fizi?kim osobama, pru?a mogu?nost u?inkovitog rješavanja sporova u znatno kra?im rokovima nego, primjerice, na dr?avnim sudovima i uz puno ni?e troškove. Ovaj postupak ima brojne prednosti pred klasi?nim sudovanjem pred nadle?nim sudovima, ali se na?alost još uvijek malo koristi.

U nastavku sjednice predsjednik Brajkovi? ukratko je iznio rezultate poslovanja gospodarstvenika u Li?ko-senjskoj ?upaniji, trendove u gospodarstvu i usporedbe s prosjekom Hrvatske, odnosno s drugima hrvatskim ?upanijama. Potom je predstavio potpore za dobivanje znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko.

Na kraju su dodijeljene plakete Zlatna kuna za najuspješnije srednje i malo trgova?ko društvo. Od srednjih najuspješnije je bilo Calcit Lika d.o.o. iz Gospi?a, a od malih ve? drugu godinu zaredom IM-Commerce d.o.o. iz Jezerana.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站