Objavljeno: 05. 12. 2018. , A?urirano: 06. 12. 2018.

Prvi modul edukacijskog programa Sudjelovanje u digitalnoj transformaciji HGK pod naslovom Digitalna ekonomija i digitalna transformacija HGK odr?an je 29. i 30. studenoga u Zagrebu.

Predmetna edukacija namijenjena je obuci predava?a, odnosno zaposlenika HGK koje ?e se obu?iti za educiranje kolega u svojim organizacijskim jedinicama kako bi HGK bila spremna pru?iti kvalitetnu pomo? ?lanicama u registraciji i korištenju web-portala Digitalna komora. U edukacijski program uklju?eni su predstavnici ?upanijskih komora te sektora i slu?bi iz Središnjice.

Protekli dvodnevni trening zaposlenika HGK uklju?ivao je upoznavanje te pojašnjenje va?nosti osnovnih zna?ajki digitalne ekonomije i digitalnog doba s naglaskom potrebe što skorijeg uskla?ivanja kako bi bili u tijeku s razvojem digitalizacije koja se u svijetu sve više primjenjuje.

Radi što boljeg upoznavanja s prednostima digitalizacije sudionicima su predstavljeni uspješni primjeri digitalne transformacije javnog sektora u Europi.

Sudionici su upoznati sa sadr?ajem sedam e-usluga koje predvi?a web-portal Digitalna komora, a pojedine e-usluge ukratko su opisane. Metodološkim osvrtom i u raspravi predstavljen je plan ja?anja resursa za digitalnu transformaciju HGK.

Prva e-usluga Gospodarska mre?a ve? je dostupna gospodarstvenicima te se pokazala kao koristan izvor i pomo? ?lanicama u poslovanju. Uz Gospodarsku mre?u razvijat ?e se i ostale e-usluge (e-?lanice, e-financiranje, e-zakonodavstvo, e-javne ovlasti, e-u?enje, e-sajmovi i promocije) kojima HGK ?eli pridonijeti pove?anju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u podru?ju pru?anja e-usluga na razini RH. Ovim poslovnim pothvatom nastoji se potaknuti ?lanice da što ?eš?e koriste usluge HGK ?ime se ujedno unapre?uju i poboljšavaju odnosi HGK sa svojim ?lanicama.

Projekt Digitalna komora financiran je sredstvima EU fondova iz Operativnog programa Kohezija i konkurentnost.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站