Objavljeno: 19. 05. 2020. , A?urirano: 19. 05. 2020.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga ure?enja i Gra?evinskim fakultetom odr?ala je sastanak o obnovi zgrada ošte?enih u potresu na podru?ju Grada Zagreba i okolice.

„Obnova zgrada ošte?enih u potresu prilika je da sna?nije aktiviramo doma?u gra?evinsku industriju. HGK ve? godinama promi?e kupovanje i ugradnju hrvatskog, a sada imamo idealnu priliku za to jer je ve? osiguran 141 milijuna kuna za hitne sanacije. Kratkoro?ni je cilj da se pri obnovi ugra?uje hrvatski proizvodi i da ovo bude svojevrstan po?etak dugoro?nog ja?anja konkurentnosti našega gra?evinarstva, a dugoro?ni je cilj tijekom narednih deset godina naše tvrtke moderniziraju proizvodnju i poka?u da mogu stati uz bok me?unarodnoj konkurenciji“, istaknula je potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana ?agalj, dodavši kako ?e u tome pomo?i i Katalog hrvatskih proizvoda HGK u kojem je dostupno gotovo 3500 vrhunskih proizvoda, od ?ega je dobar dio povezan s izgradnjom i opremanjem.

sudionici.jpg

; Izvor: ; Snimio: .

O ?urnim radovima na zaštiti zgrada (radovi na dimnjacima, bojlerima, krovištu i zabatima te omogu?avanju tople vode i grijanja) govorio je ?eljko Uhlir, dr?avni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog ure?enja. „?urnom obnovom ?elimo omogu?iti gra?anima normalan boravak u ku?ama koje su ošte?ene, ali nisu strukturno ugro?ene. Uz krovišta, dimnjake i zabate obnovit ?emo i liftove, a bit ?e osigurano i do 8000 kuna za kupovinu novih bojlera. Prvo po?inju radovi, izra?uje se dokumentacija, pla?aju se ra?uni, a onda se ta dokumentacija dostavlja upravitelju zgrade. Da to sve bude što organiziranije, takvi ?e se ra?uni aplikacijom koja se sad razvija prijavljivati MGIPU-u i FZOEU-u. Ovaj tjedan pripremamo i ugovor sa Svjetskom bankom vrijedan 200 milijuna dolara za uklanjanje opasnih elemenata, odnosno za obnovu zgrada javne namjene poput škola i bolnica. Pred nama je velik i opse?an posao, nadam se da ?e Zakon biti konstruktivno dora?en jer o tome ovise i sredstva. Za brzu i efikasnu obnovu trebati 40-ak milijardi kuna i ona ?e biti brzo gotova ili ?emo i?i na dugotrajnu i cjelovitu renovaciju koja ?e nas stajati oko 80 milijardi kuna“, pojasnio je Uhlir, uz napomenu da je Zakon u javnoj raspravi do 14. lipnja te je apelirao da sve primjedbe i prijedlozi struke budu organizirani jer time smanjujemo vrijeme njihove obrade i sve ide br?e.

Dekan Gra?evinskog fakulteta Stjepan Lakuši? predstavio je smjer fakulteta za obnovu zgrada ošte?enih u potresu. „Mi smo se od samog po?etka anga?irali oko obnove od potresa, radili smo na procjenama troškova koje smo predstavili Vladi i na smjernicama za obnovu. Još jedan dokument koji smo izradili su ?urne mjere za obnovu, od sanacije dimnjaka, zabatnih zidova do krovišta, to smo razradili do u detalje s tehnologijama i materijalima, a na temelju toga ?e gra?anima biti priznati i troškovi. Tu smo potencirali primjenu hrvatskih proizvoda, u skladu s onim što zagovara i HGK“, kazao je Lakuši?, dodavši da akademska zajednica i gospodarstvo rade zajedni?ki sa strukom. I Josip Atali?, voditelj tima stru?njaka za provjeru statike zgrada i profesor s Gra?evinskog fakulteta, rekao je kako su obavili sve preglede, napravili preliminarne troškove obnove i izradili stru?ne smjernice za Zakon. „Podmetnuli smo le?a gdje god smo mogli i tu smo i dalje za sve što treba", naglasio je Atali?.

Predsjednica Hrvatske komore in?enjera gra?evinarstva Nina Dra?in Lovrec naglasila je potencijal tr?išta naših projektanata i istaknula kako više od 50 posto njih radi u poslovnim subjektima u kojima je jedan ili od dva do pet ovlaštenih projektanata.

Katalog hrvatskih proizvoda detaljnije je predstavila Tajana Kesi? Šapi?, direktorica Sektora za industriju HGK, kazavši da je nastao s namjerom povezivanja investitora i projektanata s doma?im proizvo?a?ima. „Upotrebom Kataloga olakšan je rad pripreme natje?ajne dokumentacije tako što se na jednome mjestu mogu na?i korisne informacije o doma?oj ponudi. Moramo više pozornosti pridavati doma?em proizvodu i ulo?iti dodatne napore kako bi on postao konkurentan na doma?em tr?ištu jer ima kvalitetu. Katalogom tako?er ?elimo ostvariti pove?anje udjela hrvatskih proizvoda u sustavu javne nabave te posebno pove?ati udio malih i srednjih poduzetnika poštuju?i pritom na?ela slobode kretanja roba i usluga", zaklju?ila je direktorica Kesi? Šapi?.

Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo odr?anim sastankom u sklopu kojega je osnovana i Grupacija upravitelja zgrada grada Zagreba HGK, a za njenog voditelja izabran je Dra?en Pomper.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站