Vrijeme odr?avanja: 19.06.2019.

HGK pozdravlja pove?anje kvota

Objavljeno: 19. 06. 2019. , A?urirano: 19. 06. 2019.

„Pove?anje kvota bila je nu?na mjera da se pomogne poslodavcima. Jedina alternativa je bila da se stavi klju? u bravu ili da pati kvaliteta rada, što je u jeku turisti?ke sezone pogubno. No, pobijedio je glas razuma i saslušan je glas gospodarstvenika. Sada kada smo ugasili taj po?ar, mo?emo nastaviti raditi na novom Zakonu o strancima koji ?e kvote u potpunosti i ukinuti,“ rekao je predsjednik HGK Luka Burilovi?, pozdravljaju?i današnju odluku Vlade o pove?anju kvota za uvoz radne snage od 2000 radnih dozvola za turizam i 1000 za gra?evinu.

„Za gra?evinu ?emo još vidjeti i kako stvari stoje kada ponovno krenu radovi u rujnu. Postoji mogu?nost da ?e trebati još pove?avati kvote. Ovo je i dodatna potvrda da u kona?nici kvotni sustav više ne funkcionira jer ?emo se dovesti u situaciju da svako malo moramo tra?iti dodatne radne dozvole,“ rekao je Burilovi?.

Burilovi? je istaknuo i da podupire stro?e uvjete za one na zavodu koji više puta odbiju posao. „Dakako da treba prvo potra?iti me?u doma?om radnom snagom. No, ako ne ide, gospodarstvenici ne mogu i ne trebaju ?ekati,“ naglašava Burilovi?.

„Sada moramo nastaviti integrirati populacijsku politiku u našu dugoro?nu razvojnu strategiju, uz ostale dugoro?ne mjere, prije svega prilagodbu obrazovnoga sustava tr?ištu rada,“ zaklju?uje Burilovi?.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站