Vrijeme odr?avanja: 16.04.2020.

Objavljeno: 16. 04. 2020. , A?urirano: 17. 04. 2020.

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaklju?ili su Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma, ?ime je omogu?eno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Sporazum je uime Ministarstva turizma potpisao ministar Gari Cappelli, a uime HBOR-a Tamara Perko, predsjednica Uprave, i Hrvoje ?uvalo, ?lan Uprave.

Potpisanim sporazumom utvr?eno je da ?e Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turisti?kim djelatnostima u okviru Mjere COVID-19.

„Vlada RH kroz svoje dosadašnje mjere posvetila je veliku pozornost svim gospodarskim segmentima ?ija je poslovna aktivnost smanjena zbog pandemije koronavirusa, a posebno turizmu kao jednom od najzna?ajnijih gospodarskih ?imbenika. Kroz ovu kreditnu liniju stavljamo na raspolaganje do 600 milijuna kuna poduzetnicima koji obavljaju turisti?ku djelatnost, kako bi o?uvali radna mjesta, zadr?ali likvidnost i bili spremni za nastavak aktivnog i uspješnog poslovanja“, istaknuo je ministar Cappelli pri potpisivanju sporazuma.

Sredstva su namijenjena subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i uslu?ivanja hrane i pi?a (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i uslu?ivanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putni?kih agencija i organizatora putovanja.

Zahtjev za odobrenje kredita podnosit ?e se izravno HBOR-u koji ?e i odobravati sredstva na rok do pet godina uz mogu?nost korištenja po?eka do jedne godine. Kamatna stopa, zahvaljuju?i sredstvima subvencije, mo?e iznositi nula posto za razdoblje otplate do tri godine, a u ?etvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa mo?e iznositi 1,5 posto (kamatna stopa ovisi o propisima o dr?avnim potporama).

„Uva?avaju?i ?injenicu da se radi o poduzetnicima koji u velikom broju slu?ajeva imaju zalo?ene nekretnine ili nemaju dovoljno osiguranja u vidu nekretnina i pokretnina, kao dodatna pogodnost omogu?eno je odobrenje kredita uz manje zahtjeve za klasi?ne kolaterale koje ?e nadomjestiti police osiguranja koje uime i za ra?un Republike Hrvatske izdaje HBOR ili jamstva HAMAG-BICRO-a“, istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Najni?i iznos kredita koji se mo?e zatra?iti je 100 tisu?a eura, a najviši je ograni?en na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva ?e se mo?i koristiti za financiranje pla?a, re?ijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turisti?ke sezone te podmirenje obveza prema dobavlja?ima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站