Objavljeno: 15. 05. 2020. , A?urirano: 15. 05. 2020.

Odmah s uvo?enjem mjera ograni?enoga poslovanja i kretanja zbog suzbijanja širenja epidemije uzrokovane koronavirusom sredinom o?ujka, tr?ište rada reagiralo je negativno te su se zaustavila pozitivna kretanja koja su trajala prethodnih šest godina. Naime, broj nezaposlenih je zbog izostanka masovnijeg sezonskoga zapošljavanja te prekidanjem radnoga odnosa zbog smanjenoga obujma poslovanja ili prekida poslovanja po?eo kontinuirano svakodnevno rasti 18. o?ujka, a takav je trend trajao sve do 5. svibnja. Pritom je najsna?niji pritisak na burzu bio od posljednjega tjedna o?ujka do drugog tjedna travnja, kada se dnevno pove?anje broja nezaposlenih kretalo iznad tisu?u osoba dnevno.

"Ubla?avanje dinamike rasta nezaposlenosti vidljivo je neposredno nakon primjene drugog paketa mjera Vlade za pomo? gospodarstvu. Za tr?ište rada klju?na je bila odluka o pove?anju subvencija pla?a s 3.250 kuna na 4.000 kuna i mogu?nost ponovnog zapošljavanja otpuštenih radnika u o?ujku. Po?etkom svibnja, nakon ubla?avanja ograni?enja poslovanja, prvi se put prekida negativan niz svakodnevnoga rasta broja nezaposlenih", izjavio je predsjednik HGK Luka Burilovi?.

Podrobnije pro?itajte u analizi Aktualna kretanja na tr?ištu rada u okolnostima pandemije Covida-19, koju mo?ete skinuti u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站