Vrijeme odr?avanja: 17.05.2019. - 18.05.2019.

Proljetni, 31. Forum poslovanja nekretninama, u organizaciji Udru?enja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore, odr?at ?e se 17. i 18. svibnja u Amadria Parku u Šibeniku.

Svrha je organizacije Foruma educirati o poslovanju nekretninama ?lanice Komore i sve institucije i stru?njake uklju?ene u podru?je poslovanja nekretninama te ih informirati o novostima u va?e?oj zakonskoj regulativi. Rije? je o središnjem doga?anju industrije poslovanja nekretninama koje pridonosi razvoju i boljoj poziciji struke na tr?ištu Republike Hrvatske i u regiji te pove?anju znanja svih sudionika iz ovog podru?ja.

?elja nam je privu?i vašu pozornost i uz pomo? stru?njaka iz podru?ja povezanih s posredovanjem u prometu nekretninama, na zanimljivim predavanjima predstaviti najnovije trendove i zakonske novosti koje mogu unaprijediti vaše poslovanje te pomo?i da poslujete kvalitetnije i profitabilnije.

Radimo u izazovnom okru?ju i svima nam je cilj profesionalizacija struke. Tome mogu pridonijeti konkretna znanja i vještine iz podru?ja povezanih sa strukom.

U fokusu Foruma konkretne su teme koje mogu unaprijediti svakodnevno poslovanje u novim uvjetima na tr?ištu i rezultirati boljom produktivnoš?u.

 Glavne teme Foruma su:

  • Provedba Zakona o posredovanju u prometu nekretnina – novosti, pitanja i odgovori, Marija Kulaš, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • GDPR – Op?a uredba o zaštiti podataka i obveze posrednika u prometu nekretninama u vezi sa zaštitom osobnih podataka, Igor Vulje, AZOP
  • Primjena mjera sprje?avanja pranja novca i financiranja terorizma u poslovima posredovanja u prometu nekretnina – zakonodavni okvir i prakti?na primjena, Jadranka Brli?, Financijski inspektorat
  • Nadzor rada posrednika u prometu nekretnina, Dr?avni inspektorat
  • Iskustva agenta s londonskog tr?išta, Mia Vu?i?
  • Prezentacija sajmova nekretnina MIPIM-a i Expo REAL-a, Eva Pavi?, Renova nekretnine d.o.o. i Patrick Franoli?, Spiller Farmer d.o.o.
  • Nove investicije u Šibensko-kninskoj ?upaniji i daljnji urbanisti?ki planovi
  • Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina, tr?ište nekretnina u RH i aktualnosti u vezi s radom Udru?enja poslovanja nekretninama HGK – Dubravko Ranilovi?, predsjednik Udru?enja poslovanja nekretninama HGK,  Kastel Zagreb d.o.o.
  • Predbilje?ba – namjera otu?enja, Ana Marija Kon?i?, Op?inski gra?anski sud u Zagrebu, Stalna slu?ba u Sesvetama, Zemljišnoknji?ni odjel.

Nadamo se da ?ete se odazvati u što ve?em broju jer vjerujemo da je izbor tema i predava?a privla?an te da ?ete tijekom odr?avanja Foruma ste?i znanja i vještine koje ?ete mo?i primijeniti u svakodnevnom poslovanju.

PRIJAVA

Prijave za Forum obavljaju se isklju?ivo putem online obrasca, najkasnije do 9. svibnja.

KOTIZACIJA

Visina kotizacije na 31. Forumu iznosi 1000 kuna za prvog sudionika, a 800 kuna za svakog sljede?eg sudionika iz iste tvrtke. Uklju?uje pravo na prisustvovanje predavanjima, zbornik radova, ve?eru i stanku za kavu.

Ako je prijavljeno deset ili više sudionika iz iste agencije, jedna je kotizacija besplatna.

Upute za uplatu kotizacije za 31. Forum poslovanja nekretninama:

PLATITELJ:

NAZIV PODUZE?A / IME I PREZIME

ADRESA

OIB

PRIMATELJ: 

Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2

OPIS PLA?ANJA: 31. Forum poslovanja nekretninama

IBAN PRIMATELJA: HR1423400091100241295

MODEL: HR00

POZIV NA BROJ: 2493730-063-2019

Ra?un za pla?enu kotizaciju bit ?e vam dostavljen u najkra?em mogu?em roku nakon završetka Foruma.

SMJEŠTAJ

Za sudionike 31. Foruma poslovanja nekretninama Amadria Park u Šibeniku odobrio je promotivne cijene smještaja. Svaki sudionik smještaj rezervira samostalno putem web-koda FORUM2019 na stranici www.amadriapark.com.

 

Zbornik radova sa 31. Foruma poslovanja nekretninama

Predavanja:

Marija Kulaš: Provedba Zakona o posredovanju u promet nekretnina – novine,  pitanja i odgovori

Ana Marija Kon?i?: Provedba upisa u zemljišnoj knjizi i katastru

Jadranka Brli?: Uloga posrednika u prometu nekretnina u primjeni mjera sprje?avanja pranja novca – zakonodavni okvir i prakti?na primjena

Korado Korlevi?: Kome pripada budu?nost?

Prezentacije:

Dubravko Ranilovi?: Tr?ište nekretnina u Hrvatskoj

Mia Vu?i?: Londonska iskustva agentice za prodaju nekretnina

Vedrana Filipovi? Gr?i?: Nadzor nad radom posrednika u prometu nekretnina 

Ana Marija Kon?i?: Provedba upisa u zemljišnoj knjizi i katastru

Korado Korlevi?: Kome pripada budu?nost?

Jadranka Brli?: Uloga posrednika u prometu nekretnina u primjeni mjera sprje?avanja pranja novca – zakonodavni okvir i prakti?na primjena

Eva Pavi?: Prezentacija sajmova nekretnina MIPIM i EXPO REAL

Igor Vulje: GDPR Op?a uredba o zaštiti podataka i obveze posrednika u prometu nekretninama vezane uz zaštitu osobnih podataka

Ulaganja u nekretnine

Investment real estate

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站